Ekológia

Beky chráni životné prostredie

Jednou z priorít našej spoločnosti je ochrana životného prostredia, čo by v dnešnej dobe malo byť už samozrejmosťou. Správame sa ekologicky a ekonomicky: snažíme sa o čo najvyššiu vyťaž vstupnej suroviny, aby vznikalo čo najmenej odpadu. Organický odpad, ktorý predsa len pri výrobe vznikne ďalej využijeme na výrobu drevných brikiet a drevnej múčky (do týchto produktov idú iba piliny najvyššej kvality).

Certifikácia FSC®

Sme zapojení do celosvetového certifikačného systému FSC®. Každý rok úspešne prechádzame certifikáciou spracovateľského reťazca, čo znamená, že naše FSC® výrobky pochádzajú z certifikovaných lesov, ktoré sú obhospodarované šetrne a podľa štandardu FSC®. Certifikát FSC® nemajú všetky naše produkty, kedže nás limituje obmedzený počet certifikovaných dodávateľov. Veríme ale, že množstvo lesov s certifikátom bude v budúcnosti rásť.

Udržateľnost a regulácia na Slovensku

Starostlivosť o lesy má na Slovensku storočnú tradíciu. Aby bolo zachované trvale udržateľné využívanie lesov, Slovenská republika ukladá zákonom NR SR č. 326/2005 Z.z. o lesoch v znení zákona č. 360/2007 Z.z. každému vlastníkovi lesa povinnosť vytvárať plán hospodárenia. Lesný hospodársky plán sa vytvára na obdobie 10 rokov. Lesný hospodársky plán smie zostavovať iba odborne spôsobilá osoba. Plán musí prejsť schvaľovacím procesom, ktorého sa účastnia vlastníci lesa, obhospodarovatelia lesa, orgány štátnej správy, odborné organizácie aj verejnosť. Plán schvaľujú okresné úrady. Na základe schváleného lesného hospodárskeho plánu odborný lesný hospodár riadi obhospodarovanie lesa a vedie lesnú hospodársku evidencii o vykonávaných činnostiach. Táto evidencia slúži ku kontrole štátnemu dozoru a vykonávaniu komplexnej lesníckej politiky. Okrem toho sú informácie z evidencie dôležité pre ochranu prírody a krajiny, územné a krajinné plánovanie či pozemkové úpravy. Dodržovanie lesných hospodárskych plánov je priebežne kontrolované a prípadné odchýlky sú sankcionované. Je možné povedať, že všetky slovenské lesy bez ohľadu na subjekt vlastníka sú pod trvalým dohľadom a ich využívanie je pod detailnou kontrolou. Princípy trvalej udržateľnosti majú v tomto ohľade na Slovensku dlhú tradíciu a ich vykonávanie je už zavedeným a funkčným procesom. Máme vďaka tomuto kontrolnému mechanizmu istotu, že všetky slovenské lesy sú využívané udržateľne a hospodárne.