Ekologie

Beky chrání životní prostředí

Jednou z priorit naší společnosti je ochrana životního prostředí, což je v dnešní době již samozřejmostí. Chováme se ekologicky a ekonomicky: snažíme se o co nejvyšší výtěž vstupní suroviny, aby vznikalo co nejméně odpadu. Organický odpad, který přece jen při výrobě vznikne (odřezky a piliny) dále využíváme k výrobě dřevěných briket a dřevní moučky (do těchto výrobků používáme pouze piliny nejvyšší kvality).

Certifikace FSC®

Jsme zapojeni do celosvětového certifikačního systému FSC®. Každý rok úspěšně procházíme certifikací zpracovatelského řetězce, což znamená, že naše FSC® výrobky pocházejí z certifikovaných lesů, které jsou obhospodařovány šetrně a podle standardu FSC®. Certifikát FSC® nemá celá naše produkce protože nás limituje omezený počet certifikovaných dodavatelů. Věříme ale, že počet lesů s certifikátem bude v budoucnu růst.

Udržitelnost & regulace na Slovensku

Péče o lesy má na Slovensku staletou tradici. Aby bylo zachováno trvale udržitelné využívání lesů, Slovenská republika ukládá zákonem NR SR č. 326/2005 Z. z. o lesích v znění zákona č. 360/2007 Z. z. každému vlastníkovi lesa povinnost vytvářet plán hospodaření. Tento lesní hospodářský plán se vytváří na období 10 let, smí jej sestavovat pouze odborně způsobilé osoby a po sestavení prochází schvalovacím procesem, kterého se účastní vlastníci lesa, obhospodařovatelé lesa, orgány státní správy, odborné organizace i veřejnost. Plán schvalují okresní úřady. Na základě schváleného lesního hospodářského plánu následně odborný lesní hospodář řídí obhospodařování lesa a vede lesní hospodářskou evidenci o vykonaných krocích. Tato evidence slouží ke kontrole, státnímu dozoru a vykonávání komplexní lesnické politiky. Kromě toho jsou informace z této evidence důležité pro ochranu přírody a krajiny, územní a krajinné plánování či pozemkové úpravy. Dodržování lesních hospodářských plánů je průběžně kontrolováno a případné odchylky jsou sankcionovány. Lze říci, že veškeré slovenské lesy bez ohledu na subjekt vlastníka jsou pod trvalým dozorem a jejich využívání je pod detailní kontrolou. Principy trvalé udržitelnosti mají v tomto ohledu na Slovensku dlouhou tradici a jejich provádění je již zavedeným a funkčním procesem. Máme díky tomu jistotu, že všechny slovenské lesy jsou využívány udržitelně a hospodárně.