Ekológia

Beky chráni životné prostredie

Jednou z priorít našej spoločnosti je ochrana životného prostredia, čo by v dnešnej dobe malo byť už samozrejmosťou. Správame sa ekologicky a ekonomicky: snažíme sa o čo najvyššiu vyťaž vstupnej suroviny, aby vznikalo čo najmenej odpadu, a organický odpad, ktorý predsa len pri výrobe vznikne, teda odrezky a piliny, ďalej využívame – jednak na výrobu drevných brikiet a drevnej múčky (do týchto produktov používame iba piliny najvyššej kvality), a tiež na výrobu tepla, ktoré je pre našu prevádzku nevyhnutné.

Certifikácia FSC®

Sme zapojení do celosvetového certifikačného systému FSC®. Každý rok úspešne prechádzame certifikáciou spracovateľského reťazca, čo znamená, že naše FSC® výrobky pochádzajú z certifikovaných lesov, ktoré sú obhospodarované šetrne a podľa štandardu FSC®. Certifikát FSC® nemá celá naša produkcia pretože nás limituje obmedzený počet certifikovaných dodávateľov. Veríme ale, že množstvo lesov s certifikátom bude v budúcnu rásť.

Udržateľnost a regulácia na Slovensku

Starostlivosť o lesy má na Slovensku storočnú tradíciu. Aby bolo zachované trvale udržateľné využívanie lesov, Slovenská republika ukladá zákonom NR SR č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení zákona č. 360/2007 Z. z každému vlastníkovi lesa povinnosť vytvárať plán hospodárenia. Tento lesní hospodársky plán sa vytvára na období 10 let, smie ho zostavovať iba odborne spôsobilé osoby. Po zostavení plán prechádza schvaľovacím procesom, ktorého sa účastní vlastníci lesa, obhospodarovatelia lesa, orgány štátnej správy, odborné organizácie aj verejnosť. Plán schvaľujú okresné úrady. Na základe schváleného lesného hospodárskeho plánu následne odborný lesný hospodár riadi obhospodarovanie lesa a vedie lesnú hospodársku evidencii o vykonávaných činnostiach. Tato evidencia slúži ku kontrole, štátnemu dozoru a vykonávaní komplexnej lesníckej politiky. Okrem toho sú informácie z tejto evidencie dôležité pre ochranu prírody a krajiny, územné a krajinné plánovanie či pozemkové úpravy. Dodržovanie lesných hospodárskych plánov je priebežne kontrolované a prípadné odchýlky sú sankcionované. Je možné povedať, že všetky slovenské lesy bez ohľadu na subjekt vlastníka sú pod trvalým dohľadom a ich využívanie je pod detailnou kontrolou. Princípy trvalej udržateľnosti majú v tomto ohľade na Slovensku dlhú tradíciu a ich vykonávanie je už zavedeným a funkčným procesom. Máme vďaka tomuto kontrolnému mechanizmu istotu, že všetky slovenské lesy sú využívané udržateľne a hospodárne.